Menu
Kategorier

Skrevet af den 16 jun, 2012 under Ikke kategoriseret | 7 kommentarer

Advokatundersøgelsen af den katolske kirke – en kritisk analyse

Den 8. juni 2012 udkom den længe ventede uvildige advokatundersøgelse af den katolske kirke i Danmarks håndtering af sexovergrebssager.  Måske fordi den katolske kirke i Danmark valgte at offentliggøre undersøgelsen samme dag som EM i fodbold blev blæst i gang og trepartsforhandlingerne brød sammen fik rapporten ikke den mediedækning den havde fortjent. Selvom rapporten nemlig ikke er uproblematisk så giver den dog alligevel et indblik i hvor dårligt den katolske kirke har håndteret sådanne sager, der ikke har været nær så sjældne som man gerne vil gøre dem til.

Advokatundersøgelsen er en lang sag på 252 sider fordelt på to dele. Første del er en meget lang (102 sider) introduktion til selve gennemgangen af sagerne. I første del gengives undersøgelsens baggrund og kommissorium, forløbet af undersøgelsen, den katolske kirkes opbygning, samfundets og den katolske kirkes love af relevans for undersøgelsen, generelle oplysninger om sexovergreb og sexovergrebshåndtering og forebyggelse i Danmark, katolske præsters (manglende) uddannelse mht. at forebygge overgreb og mistanke om sådanne samt den katolske kirke i Danmarks politikker mht. håndtering af og forebyggelse af sexovergreb mod børn og unge i katolsk regi. Til sidst kommer så en evaluering af den katolske kirkes politikker samt håndtering af de konkrete sager som undersøgelsen dernæst nærmere beskriver i dens 2. del.

Mht. advokatundersøgelsen så er det vigtigt at være opmærksom på at nok hedder den ”advokatundersøgelse af seksuelle krænkelser begået af præster og andre medarbejdere i den katolske kirke i Danmark samt kirkens behandling af henvendelser herom”, men reelt set er der stort set kun tale om en undersøgelse af hvad det katolske bispekontor har ladet undersøgeren få indblik i samt interviews med de berørte der har villet deltage og så kirkens ledelse. Undersøgeren har så vidt jeg kan se f.eks. ikke gennemgået de katolske skolers eller de tidligere katolske børnehjems arkiver, lige så lidt som man systematisk har gennemgået aviser fra den periode som undersøgelsen dækker for at se om der står noget om nogen sexovergrebssager i katolsk regi. Man har altså på ingen måde vendt hver en katolsk sten for at se, om der skulle ligge noget kryb under den. Og mht. det materiale fra det katolske bispekontor som man så har fået indblik i så skriver undersøgeren: ”I forbindelse med gennemgang af Den Katolske Kirke i Danmarks arkiver, herunder protokoller, har Undersøgeren i en række tilfælde konstateret, at det forelagte materiale fremstår ufuldstændigt og ikke entydigt systematiseret.” Undersøgeren vurderer det som et udtryk for sjusk snarere end for at man har tilbageholdt oplysninger. Hvad man bygger den antagelse på får vi ikke at vide, som læser kan man blot konstatere, at hvis nogen har villet tilbageholde noget, så har de haft god tid hertil. I henhold til rapporten starter undersøgeren først med at gennemgå bispekontorets arkiver den 15. februar 2012, dvs. 9 ½ måned efter at undersøgelsen blev sat i gang med biskoppens offentliggørelse af undersøgelsens kommissorium den 30. maj 2010.

Et bemærkelsesværdigt træk ved Advokatundersøgelsen er, at man bruger sider på at skrive om hvad man generelt ved om omfanget af sexovergreb i Danmark. Men i og med at man ikke kommer med et bud på hvor mange procent af den katolske kirke i Danmarks præster, der har været anklaget for sexovergreb, er det ikke muligt at afgøre om den katolske kirke har færre, flere eller lige så mange problemer med sådanne sager end f.eks. almindelige skoler eller idrætsforeninger har.

Mht. den katolskes kirkes politikker mht. håndtering og forebyggelse af sexovergreb så er det afgørende i mine øjne ikke om man kan skrive smukke ord på smukt papir men om man vil omsætte disse politikker i praksis. Mht. det første kan man se at man i hvert fald i ét tilfælde ikke har villet det, men mere om det senere.

Mht. selve sagerne så er der kun i ét tilfælde (sag 35) blevet fældet en dom (en sag om besiddelse af børnepornografi) og i et andet (sag 39) har en præst betalt en bøde for at undgå en retssag (en sag om blufærdighedskrænkelse af en mindreårig). De fleste af sagerne er  blevet politianmeldt i forbindelse med at den katolske kirkes ledelse gik i panik da mediestormen rullede ind over den katolske kirke i foråret 2010. Her blev alle sager afvist af politiet fordi de var forældede eller (i enkelte tilfælde) ikke faldt ind under straffeloven. Det betyder ikke, at der ikke var nogen substans i disse sager. Det betyder, at de ikke er blevet undersøgt nøjere af politiet og at de ikke er blevet afgjort ved dom. Enkelte af sagerne virker som om de handler om rimeligt harmløse forhold, men en del handler om alvorlige anklager, der burde vække dyb bekymring, ikke mindst i de tilfælde hvor den anklagede stadig er i live og virker eller gerne vil virke som præst. Undersøgelsen viser at en ikke ubetydelig gruppe af mennesker og delvist deres familier sidder tilbage med sjælelige sår pga. oplevelser de har haft med katolske præster og enkelte andre medarbejdere for den katolske kirke. Flere har i øvrigt reageret på deres oplevelser ved at forlade den katolske kirke.

De anklagede præster og dem, der har klaget over dem, er anonymiseret og det samme er bynavne, ordensnavne mfl.  for at sikre anonymiteten. I praksis virker denne anonymisering dog ikke særligt godt. De sager som har været oppe i medierne og hvor navnene på de anklagede præster er kommet frem er nemme at genkende i materialet. Jeg er i hvert fald sikker på at sag nr. 17 handler om Stephen Holm, sag nr. 18 handler om Hans Esmark, sag nr. 7 om Reinhold Sahner , sag nr. 29 om Leo Kertz og sag nr. 30 om Finn Arve. Men ud over at undersøgelsen afdækker klager mod nogle af disse præster som ikke er kendt i medierne ,hvor det også i nogle tilfælde vil være let af se hvem klageren er, så kan man i Advokatundersøgelsen også læse om sager som ikke har været oppe i medierne. Og også her kan man, hvis man har en vis viden om den katolske kirke, i nogle tilfælde godt se hvilke præster det må være tale om.  Mht. personer som ikke allerede har været igennem mediemøllen som anklager eller anklaget er det i mine øjne problematisk, at man ikke har anonymiseret Advokatundersøgelsen i et sådant omfang at de berørte ikke uden videre kan genkendes af enhver med et rimeligt kendskab til den katolske kirke i Danmark.

Mht. de i medierne allerede kendte sager kommer Advokatundersøgelsen alligevel i alle tilfælde med nyt, der kan bidrage til at forstå sagerne og den katolske kirkes håndtering af dem. Mht. sagerne mod Stephen Holm (der behandles fire sager ligesom det nævnes, at man har fravalgt at behandle endnu to sager) var to af disse sager blevet meldt til den katolske kirke i 2008. Her gav den katolske kirkes fagetiske råd udtryk for at klagerne virkede troværdige og sagerne bliver da også taget op som en intern katolsk undersøgelsessag. På trods af at kirkens egen fagekspertise altså siger god for klagerne tillader Niels Engelbrecht og biskoppen uden kommentar at Stephen Holms advokat truer klagerne med en injurieretssag. Og da den ene klager dernæst trækker sig fra sagen og den anden giver udtryk for at han har sagt de sidste ord i sagen stopper Niels Engelbrecht og biskoppen uden videre undersøgelsessagen, som om det var det, som man havde ventet på. Her har den katolske kirkes ledelse klart svigtet i forhold til dens  da allerede gældende retningslinjer for håndtering af sexovergrebssager, ifølge hvilke de krænkede skal have en advokat/bisidder stillet til rådighed ligesom man, da det kommer til den konkrete konfrontation med præsten, også fraviger princippet om at man skal tro på den der klager, i det man går med til hvad der ligner en klar mistænkeliggørelse af den ene klager. I øvrigt må jeg med undersøgeren undre mig over at man på intet tidspunkt undersøger om Stephen Holm har opført sig problematisk overfor andre af de mange andre unge mænd, der i kortere eller længere perioder har boet i hans præstegård. Ligesom det er bemærkelsesværdigt,  at man efter at sagerne i 2008 blev indstillet ikke gav ham tjenestelige pålæg, der kunne bidrage til at formindske risikoen for opkomsten af nye sager.

Mht. sagerne (i alt fire) mod Hans Esmark, ser vi måske det allermest alvorlige svigt begået af den katolske kirkes ledelse. Den alvorligste af anklagerne involverer nemlig en ung mands selvmord. Hans forældre henvender sig først til biskoppen (der dengang hed Hans Martensen). Efter to måneder anmelder de også sagen til politiet. Kirkens reaktion er her, at man helt overlader kommunikationen med forældrene til Hans Esmarks advokat (der øjensynligt blev betalt af nogle af hans støtter i menigheden). Denne advokat skriver på en stærkt nedladende og truende måde til forældrene, der hernæst ikke længere tør gøre noget i sagen, hvorefter biskoppen roser ham for hans indsats! I øvrigt havde biskoppen planer om at forflytte Esmark (her genkender man et mønster fra mange af de udenlandske sager) men han får mobiliseret menighedsrådet  og andre støtter i menigheden så det ender med at han kan forblive i sit sogn. Det er nærmest grotesk i hvilket omfang biskoppen her lader sig trække rundt ved næsen af den anklagede præst og dennes støtter.

Mht. sagerne om Reinhold Sahner og Leo Kertz kan man i begge tilfælde se, at der har været tale om flere klager end dem, der har været oppe i medierne. Mht. sidstnævnte er sagen fra medierne faktisk slet ikke blevet behandlet af advokatundersøgelsen ligesom man også har udeladt en anden sag, der ligger udenfor undersøgelsens tidsramme. Den sag der behandles i Advokatundersøgelsen har så vidt jeg kan se ikke været kendt i pressen. Og det var denne sag og ikke den fra pressen, der udløste at Leo Kertz blev midlertidigt suspenderet. Mht. Reinhold Sahner er det interessant at Niels Steensens Gymnasiums ledelse ikke har villet deltage i undersøgelsen. Måske fordi man godt er klar over, at sagen om hans adfærd overfor mandlige elever også i høj grad er en sag om ledelsessvigt på dette private gymnasium?

Mht. sagen om Finn Arve så er den for så vidt interessant fordi der slet ikke er tale om en sag, der handler om sexovergreb eller grænsesøgende adfærd men i stedet for om at et medlem af hans menighed havde fundet en pornografisk novelle skrevet af ham på hans computer. Menighedsmedlemmet går så til menighedsrådet med sagen og der bliver kæmpe ballade. Nu er det klart ikke passende for en katolsk præst at skrive pornografiske noveller, men da Finn Arve ikke havde sendt dem til menighedsmedlemmer kan man godt undre sig over hvorfor biskoppen vælger at lade sagen gå videre til Rom, hvad han ikke har gjort i nogle af de andre alvorligere sager, f.eks. den hvor det viste sig at en præst har fået en dom for besiddelse af børnepornografi.

Mht. de sager som ikke har været oppe i medierne, ja så er der nogle, som virker alvorlige, f.eks. to sager om piger, der bliver udsat for sexovergreb der går ud over befamlinger (sag 4 og 10 ). Og der er endnu en sag, som involverer en mands selvmord (sag 15).

Generelt kan man sige, at den katolske kirkes ledelse var ret så passiv, når der blev klaget til den om sexovergreb ligesom man ikke på noget tidspunkt synes at have gjort noget, når rygter svirrede rundt om en præst. Og når anmeldere bad kirkens ledelse om ikke at inddrage de verdslige myndigheder eller når de ikke længere ønskede at gå videre med sagen, så blev disse ønsker altid fulgt. Øjensynligt har den katolske kirke kun villet reagere når klagere var insisterende – nemlig med at lade præstens advokat true folk til tavshed (se sag 17 og 18)

Der er dog to interessante undtagelser fra dette mønster. Således er der en sag (sag nr. 5) hvor en ung mand fortæller om hvordan en på klagetidspunktet aktiv præst og medlem af en katolsk orden i sin tid som katolsk spejderleder havde misbrugt ham seksuelt. Biskoppen meddeler dette til paterens ordens forsatte. Og her må man sige, at der sker noget. Pateren bliver anbragt på et kloster i udlandet og gennemgår en grundig psykologisk screening. Man når frem til at han er uegnet til at virke som præst og han får valget mellem at blive anbragt i et kloster uden udadvendte aktiviteter eller at forlade ordenen. Han vælger så det sidste ligesom han ophører med at være præst. Se det kan man kalde at tage klager alvorligt! Om det var kommet til samme effektive tiltag hvis det havde været biskop Martensen eller Kozon, der havde stået for sagen, kan man godt betvivle.

Den anden sag, sag nr. 25, er også en interessant afvigelse fra den kirkelige ledelses passivitet. Her kommer en pensioneret katolsk præst med klager over sexovergreb begået af en unavngiven ungdomspræst i 1990’erne, der skulle være gået ud over fire unavngivne unge mænd. Klagen kommer i forbindelse med at den pensionerede præst kræver at få efterbetalt 381.000 kr. i manglende løn. Her vælger den katolske kirkes ledelse at melde sagen til politiet og det er dermed den eneste sag før kirkens ledelse gik panik i 2010, hvor kirkens ledelse har meldt en sag om mulige sexovergreb til de verdslige myndigheder. Og ikke nok med det, nej man havde sågar nedsat et medieberedskab og man udarbejdede en pressemeddelelse – nok i forventning om at præsten ville gå til medierne hvis han ikke fik sin vilje. Nu endte det med at præsten fik 50.000 kr. (som social foranstaltning som det hedder) og politisagen faldt til jorden. Når man følte sig truet kunne man altså godt gå til politiet, når det blot var tale om at beskytte børn og unge mod sexovergreb havde man ikke dette behov…  Og hvorfor går man i den grad i panik over en sag, der tydeligvis har et klart element af afpresning og som derfor let burde kunne afvises? Det havde man vel ikke grund til hvis man havde fuld tillid til de præster, der virkede som ungdomspræster i 1990’erne?

Alt i alt er advokatundersøgelsen sørgelig læsning. Det er en lang fortælling om en kirke, hvis to seneste biskoppers reelle vilje til at beskytte børn, unge og voksne mod sexovergreb synes at have været begrænset. Og hvis man ser på den aktuelle håndtering af Stephen Holm, har man ikke indtryk af at man selv nu efter mediestormen og mange udsagn om at man vil gøre bod og bedring, brænder for at gøre sit yderste for at beskytte dem.

Læs mere

Skrevet af den 8 jun, 2012 under Ikke kategoriseret | 1 kommentar

Hvorfor offentliggør den katolske kirke ikke advokatundersøgelsen?

Medierne er i dag, ca. to år efter mediestormen om sexovergreb  begået af katolske præster i Danmark, forbløffende tavse om denne problematik. Det er der nok flere årsager til. En er sandsynligvis DR dokumentaren ”Præster under anklage”, produceret af journalisten Irene Thyrri. Denne udsendelse er, sådan som jeg ser det, en stærkt manipuleret fortælling der hovedsageligt skal fremstille en af de sexanklagede præster, Reinhold Sahner, som noget nær en moderne helgen. Men, det er min teori, for at det ikke skal fremstå for klart at der er tale om et partindlæg i en ret så indviklet strid om Reinhold Sahners skyld eller uskyld bliver hele udsendelsen pakket ind i en, ligeledes manipuleret, fortælling om at der sådan set slet ikke er noget hold i anklagerne mod de katolske præster. Sådan forholder det sig nu ikke, ikke efter min mening i hvert fald.

Irene Thyrris, efter min overbevisning alt andet end journalistisk objektive fortælling om de uskyldige katolske præster, blev imidlertid troet af mange, alt for mange. Og det sammenholdt med at sagerne nok ikke var ”blodige” nok og mediernes generelle tendens til hurtigt at tabe interessen for de historier, som de selv først har slået stort op, har medført at der ikke længere er noget mediepres på den katolske kirke. Og uden mediepres, det må man sige, er den katolske kirke i Danmark ikke ligefrem begejstret for at få afklaret hvordan den katolske kirke har håndteret klager over katolske præsters sexovergreb.

Denne manglende vilje til uden mediepres selv at tage problematikken op fremgår tydeligt af den katolske kirkes behandling af den uvildige advokatundersøgelse af kirkens håndtering af sexovergreb som den ellers selv satte i værk den 30. maj 2010, da mediepresset var ganske voldsomt. Denne advokatundersøgelse var sat til at vare halvandet år og den burde derfor være blevet afsluttet og overgivet til den katolske biskop i løbet af efteråret 2011.

At advokatundersøgelsen da også er færdig og ligger på biskoppens bord fremgår af at man, noget forsinket, for nyligt har suspenderet en præst hvis kirkeligt set ubehandlede sag dukkede op i forbindelse med denne undersøgelse. Så hvorfor bliver den uvildige advokatundersøgelse ikke offentliggjort? Ja, det kan man jo kun gisne om. At det bare skulle handle om at undersøgelsen nu skal opdateres med dokumenter om præstens fratræden retfærdiggør ikke den lange forsinkelse. En sådan opdatering burde ikke tage mange minutter og er jo heller ikke væsentlig i forhold til undersøgelsens mandat, der var afgrænset til henvendelser rettet til den katolske kirke før den 1. august 2010.

Der virker derfor mere sandsynligt at der er tale om forhold vedrørende det generelle indhold af undersøgelsen. Hvis advokatundersøgelsen alt andet lige frikender den katolske kirke er det i mine øjne i hvert fald mærkeligt, at man ikke ser at får den offentliggjort. Hvis undersøgelsen derimod er mindre gunstig er det naturligvis ærgerligt for den katolske kirke selv at skulle rette opmærksomhed på kirkens fejltrin, så måske man sidder og lurepasser på en situation, hvor medierne er optaget af noget helt andet, sådan at advokatundersøgelsen måske vil blive overset?

Læs mere

Skrevet af den 23 dec, 2011 under Ikke kategoriseret | 3 kommentarer

Skam over den katolske kirke i Polen

I den vestlige verden er den katolske kirke blevet rystet af den ene sexovergrebsskandale efter den anden. Gang på gang har det vist sig, at katolske præster har forgrebet sig seksuelt på børn og unge der var i deres varetægt, og at de katolske biskopper har valgt at se igennem fingerne med disse overgreb. Den offentlige vrede over disse forbrydelser og forbrydere har i lande som USA, Irland og Tyskland ført til omfattende kirkelig selvransagelse og løfter om bod og bedring.

Men sådan er det ikke i Polen, der på mange måder gælder for at være det katolske flagskib i Europa. Anklager mod katolske præster fører i Polen ikke til katolske selvransagelse og løfter om bod og bedring men i stedet til modangreb mod dem, der vover at rejse røsten på ofrenes vegne.

F.eks. måtte ærkebiskop Juliusz Paetz træde tilbage efter at det kom frem at han havde misbrugt præstestuderende seksuelt. Men det var vist mest en formsag. Han optræder i hvert fald stadigvæk ved højt profilerede kirkelige begivenheder såsom Pavens besøg i Polen i 2006, hvor man på TV kunne se ham hilse på Paven. Og i 2009 blev et brev fra Paven, hvor han priser Paetz for dennes tjeneste for kirken, offentliggjort i de polske medier. De præster og lægfolk, der havde bidraget med at afsløre Paetz forbrydelser, blev til gengæld mødt med forskellige former for kirkelig sanktionering.

Historien om ærkebiskop Paetz er ikke en enlig polsk svale. I 2001 stod Ewa Orlowska frem og fortalte om hvordan hun som 13-årig var blevet misbrugt af sin sognepræst Michael Moskwa. Den dag i dag er hun ikke i stand til at vende tilbage til sin hjemby Tylawa, fordi de lokale, under opmuntring fra præsteskabet, har fordrevet hende. Ja, hendes forældre har sågar gjort hende arveløs efter at de fik tilbudt penge af Michael Moskwa.

Michael Moskwa endte med i 2004 at få en betinget dom samt pålæg om ikke at arbejde med børn i de næste 8 år. Dette pålæg har han valgt at ignorere og hans lokale biskop, ærkebiskop Jósef Michalik, der i øvrigt er præsident for den polske bispekonference, har givet ham lov til at vende tilbage som sognepræst i hans gamle sogn. Ærkebiskoppen har i et åbent brev bakket op om Jósef Michalik og påstået, at han er blevet angrebet af kirkens fjender.

I 2007 hængte den 13-årige Bartek Obloj sig efter at have fortalt om hvordan han blev voldtaget af sin sognepræst Stanislaw Kaszowski. Borgmesteren i den by hvor drengen levede og præsten var sognepræst havde 10 år forinden bedt ærkebiskop Jósef Michalik om at fjerne præsten pga. dennes rovdyrsagtige seksuelle adfærd, men ærkebiskoppen havde givet præsten sin fulde støtte. Indtil videre har den eneste kirkelige reaktion da også været, at give Stanislaw Kaszowski et sognepræsteembede i et andet sogn.

Og sådan kunne man blive ved. Det er tydeligt, at den katolske kirke i Polen ikke af sig selv vil gøre noget ved præster, der begår sexovergreb. Ja, man er end ikke villig til at gennemføre psykologtest af kandidater til præsteembedet og hermed forsøge på at si potentielle pædofile væk. Men sekulariseringen er så langsomt ved at slå igennem i Polen. I fremtiden kan det derfor meget vel være, at sexforbrydere i katolsk præstedragt ikke længere kan regne med at slippe af sted med deres forbrydelser.

 

Kilden til denne historie er Jonathan Luxmoores artikel ”Shame on Poland” i The Tablet fra den 3.12.2011.

 

 

Læs mere

Skrevet af den 14 apr, 2011 under Ikke kategoriseret | 14 kommentarer

Messedreng

Da mediestormen udløst af en række anklager om sexovergreb foretaget af katolske præster væltede ind over den katolske kirke i Danmark, var den mest belastede præst sognepræsten i Slagelse, Holbæk og Kalundborg, Stephen Holm. En af de mænd, der anklagede ham for blufærdighedskrænkelse, var journalisten Frederik Roed, der i bogen ”Messedreng” fortæller om sine oplevelser.

”Messedreng” er en journalistisk gennemtænkt og velkomponeret bog. Fortællinger om hvordan Frederik Roed kom i kontakt med Stephen Holm (der dog som den eneste i bogen er anonymiseret vha. dæknavnet ”John” – men alle ved jo hvem der er tale om) er behændigt flettet sammen med hans oplevelser i tiden fra han anmeldte præsten til den katolske kirke i april 2010 frem til marts 2011, hvor politiet har opgivet at rejse tiltale men hvor den katolske kirkes beslutning om Stephen Holms fremtid i kirken endnu ikke er afgjort. (Kort før bogen skulle udkomme besluttede den katolske kirke så at ophæve suspenderingen af Stephen Holm, men man tog imod hans ”tilbud” om at gå på pension).  

”Messedreng” er historien om en teenagerdreng, der voksede op i en dysfunktionel familie og som, da han via sin mor møder Stephen Holm, i ham finder den faderfigur han havde savnet. Den generte og ret kejtede Frederik er begejstret for den opmærksomhed og kærlighed som præsten i rigt mål lader regne ned over ham og han bliver en hyppigt gæst i ”klosteret” i Slagelse, hvor Stephen Holm, der faktisk ikke er medlem af noget ordenssamfund men i stedet verdenspræst, efter sigende skulle leve i henhold til den katolske Monfortanerordens regler.

Frederik er dog ikke glad for den del af Stephen Holms opmærksomhed, som giver sig udslag i lange kram, kys og befamlinger på låret og tæt på skridtet, men han tør heller ikke sige entydigt fra af angst for at støde præsten fra sig. Da Stephen Holm en nat imidlertid entydigt forsøger, at få samleje med den 17-årige Frederik, flygter han fra præstens favntag og bryder dernæst grædende sammen. Denne klare seksuelle grænseoverskridelse sætter en proces i gang, men først da Frederik finder sig en pigekæreste, som præsten i øvrigt reagerer meget jaloux på, lykkedes det ham langsomt at bryde båndene til Stephen Holm.

Men” Messedreng” er så også historien om hvordan Frederik Roed oplever og gennemlever de hektiske måneder fra sagen om sexovergreb i den katolske kirke eksploderer i foråret 2010 til at den løber ud i sandet i løbet af efteråret 2010. Han beskriver indgående sine frustrationer med den katolske kirke, der f.eks. i første omgang lader Stephen Holm sygemelde sig som en reaktion på Frederik Roeds anmeldelse frem for, som kirkens egen beredskabsplan ellers foreskriver, at suspendere ham med det samme. Et forhold som Stephen Holm udnytter til et rimeligt vellykket mediespind om at hans sygemelding var en personlig reaktion på mediernes dækning af sexovergrebssagerne og ikke hans måde, at komme en personlig suspendering i forkøbet. Endnu værre er det imidlertid, at den katolske kirke de facto accepterede, at Stephen Holm havde sin daglige gang i menighederne også efter at han endeligt officielt blev suspenderet. På denne måde kunne han, der havde etableret sig med noget nær en sektleders magt over sine sognebørn, nemlig lægge maksimalt pres på disse og bidrage til, at ingen skulle nyde noget af at stå frem og anmelde ham.

”Messedrengs” skildringer af politiets efterforskning giver indtryk af en politiindsats, der ikke var båret af den store iver og som i øvrigt blev hindret af de sektlignende forhold i Stephen Holms menigheder. Ej heller medierne slipper for kritik – således kulminerer Frederik Roeds skildring af mediedækningen med en rystende gennemgang af hvordan han blev snydt af Irene Thyrri fra DR 1, hvis udsendelse om sexovergrebssagerne, der vel hovedsageligt var et forsøg på at renvaske præsten Reinhold Sahner, de facto får fremstillet alle anklager mod alle katolske præster i Danmark som utroværdige.

Frederik Roed skåner ingen i sin bog. Ikke den katolske kirke og dens navngivne repræsentanter, ikke sin egen far og mor, og ikke mindst ikke sig selv. Han lægger ikke fingrene imellem når han skildrer sin egen angst, sorg, fortvivlelse, forvirring, usikkerhed, vrede og frustration. Det er lige præcis hans hudløse skildringer af de følelser, som er så typiske for mennesker, der har oplevet at blive misbrugt af en autoritetsperson som de holdt af og var nært knyttet til, der gør ”Messedreng” til en så troværdig fortælling.

Men ”Messedreng” er også en meget nedtrykkende læsning. For i den store sammenhæng har Frederik Roeds kamp vel været forgæves. Den katolske kirke er godt på vej til at lulle sig ind i visheden om, at alle slap med skinnet på næsen pga. forældelsesfrister, et ikke voldsomt engageret politi og til sidst en velvillig journalist fra DR 1. Og dermed er viljen til at tage et opgør med den kultur, som muliggjorde og fortsat muliggør sexovergreb i katolsk regi nok også forduftet.

Læs mere